ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการให้บริการด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ประเมินความต้องการลูกค้า การออกแบบระบบ การวางแผนโครงการ การติดตั้ง การดำเนินการ การซ่อมบำรุงรักษา การฝึกอบรม ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในธุรกิจของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง