บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ทีไอ”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยนายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาอย่างยาวนาน ประกอบกับเล็งเห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจ จึงได้เริ่มต้นเปิดบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอด 21 ปี จากการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสูงขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ จาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ในปี 2545, ปี 2548 และปี 2555   ตามลำดับ